AAA Wysoki kontrast

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od 1998 roku posiada wdrożony system jakości zgodny z wymaganiami norm z serii PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

ab161wl ab201bg

 

Nadrzędnym celem Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest spełnienie wymagań klientów, zdobywanie i utrzymywanie ich zaufania oraz gwarantowanie rzetelnych i profesjonalnych usług badawczych, spełniających równocześnie wymagania ustawowe i stosownych rozporządzeń organów państwowych (przepisów prawnych).

Laboratorium realizuje powyższe cele:

 • zatrudniając kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje
 • doskonaląc swój system zarządzania
 • podnosząc poziom jakości i wiarygodności wykonywanych badań
 • wprowadzając nowoczesne metody badawcze,
 • organizując i uczestnicząc w badaniach międzylaboratoryjnych.

Przyjęta polityka jakości zapewnia, że:

 • działania Laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw,
 • prawa klienta (zachowanie poufności, możliwość reklamacji) zawsze są przestrzegane,
 • badania są wykonywane zgodnie z wymaganiami klientów, ustalonymi metodami lub według norm,
 • Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania metodami, które nie gwarantują poprawności wyników,
 • Laboratorium nie podejmuje się i nie będzie podejmować żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności oraz rzetelności jego działalności badawczej,
 • badania wykonywane są przez personel bezstronny i niezależny od nacisków finansowych,
 • personel związany z działalnością dotyczącą badań zna politykę i dokumentację systemową dotyczącą jakości oraz stosuje w swojej pracy procedury,
 • personel jest świadomy istoty i ważności swoich działań i tego jak przyczynia się do osiągania założonych celów.

Polityka jakości jest realizowana poprzez:

1. Utrzymywanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm z serii PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) dotyczącymi laboratoriów badawczych (DA i DAB).

2. Dokumentowanie i nadzorowanie wdrożonego systemu zarządzania.

3. Zatrudnienie personelu o wysokich kwalifikacjach.

4. Prowadzenie systematycznych szkoleń personelu związanego z działalnością badawczą, dotyczących wymagań dokumentacji systemu zarządzania.

5. Wykonywanie badań metodami uznanymi za wiarygodne.

6. Utrzymywanie wyposażenia (łącznie ze sprawdzaniem, a tam gdzie trzeba wzorcowaniem)

i pomieszczeń Laboratorium w stanie zapewniającym spójność pomiarową oraz

wiarygodność wyników badań.

7. Systematyczną kontrolę jakości badań.

8. Utrzymywanie zasad bezstronności, niezależności i poufności badań.

9. Systematyczne prowadzenie przeglądów zarządzania i doskonalenie systemu zarządzania

Załączniki:
Pobierz plik: (certyfikaty_pca_2017.pdf)certyfikaty_pca_2017.pdf[ ]1523 kB

bannerr