Drukuj

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH PRZETWARZANYCH

PRZEZ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwane jako „RODO”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy jest Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą
w Bydgoszczy ul. ks. Piotra Skargi 2; 85-018 Bydgoszcz; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w siedzibie w Bydgoszczy, ul. ks. Piotra Skargi 2, lub pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 52-376-17-37.

Przetwarzanie danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest zgodne z art. 6 RODO i odbywa się w szczególności na poniższych warunkach.

I.Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Podstawy prawne: Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o petycjach

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie

Podstawy prawne: Kodeks pracy; ustawa o służbie cywilnej; ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawa o ZFŚS.

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach.

 II.Przetwarzanie jest niezbędne z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia w szczególności w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego do gromadzenia materiału dowodowego ewentualnych naruszeń. Nagrania przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

 III.Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu właściwej realizacji umowy i związanej z nią sprawozdawczością finansową, zgodnie z  ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 IV.Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w jednym lub większej liczbie określonych celów. W szczególności dotyczy kandydatów do pracy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji. Dane przechowywane są przez trzy miesiące od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w trakcie naboru lub do momentu wycofania zgody przez osobę.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych określa kategoria archiwalna określona w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

Generalnie okres przechowywania danych osobowych wynosi od 5 lat do 10 lat. WIOŚ może przetwarzać dane dłużej, niż wskazano w powyższych kategoriach, jeśli jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Po upływie obowiązującego okresu przechowywania, Archiwum państwowe może przeprowadzić ekspertyzę archiwalną dokumentacji i zmienić kwalifikację archiwalną akt w zakresie okresu przechowywania.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

W przypadkach jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania:

Przekazywanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

Przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Dane osobowe nie są i nie będą poddawane profilowaniu ani przekazywane do państw trzecich.