AAA Wysoki kontrast

Dopuszczalne poziomy

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest od wielkości natężenia (lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Dlatego wartość poziomów dopuszczalnych jest określana w pasmach częstotliwości. Poniżej przedstawiono tabelę z wartościami dopuszczalnymi.

Tabela 1. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametryfizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

Parametr fizyczny

Składowa elektryczna Składowa magnetyczna Gęstość mocy

Zakres częstotliwości

pola elektromagnetycznego
1 2 3 4
50 Hz 1 kV/m 60A/m -

Objaśnienia:

a) 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej,

b) podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych.

 

Tabela 2. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności terenów oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartści parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności.

Parametr fizyczny Składowa elektryczna Składowa magnetyczna Gęstość mocy
 

Zakres częstotliwości

pola elektromagnetycznego
1 2 3 4
0 Hz  10 kV/m
 2500 A/m
 -
od 0 Hz do 0,5 Hz -
 2500 A/m
 -
od 0,5 Hz do 50 Hz  10 kV/m
 60 A/m
 -
 od 0,05 kHz do 1k Hz -
 3/f A/m
 -
 od 0,001 Hz do 3 MHz  20 V/m
 3 A/m
 -
 od 3 MHz do 300 MHz  7 V/m
 -  -
 od 300 MHz do 300 GHz  7 V/m
 -  0,1 W/m2

Objaśnienia:

Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych odpowiadają:

a) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości do 3 MHz,podanych z dokładnością do jednego miejsca znaczącego,

b) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, podanych z dokładnością do jednego miejsca znaczącego,

c) wartości średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 300 MHz do 300GHz lub wartościom skutecznym dla pól elektrycznych o częstotliwościach z tego zakresu, podanej z dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku,

d) F – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie 1,

e) 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej.

bannerr