Drukuj

Mapy akustyczne

 

Począwszy od 2007 roku prezydenci miast oraz zarządzający drogami i liniami kolejowymi wykonują mapy akustyczne dla:

- aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. (Bydgoszcz) oraz powyżej 100 tys. mieszkańców (Toruń, Włocławek)

- odcinków głównych dróg, którymi przejeżdża ponad 6 i 3 mln samochodów rocznie,

- głównych linii kolejowych, po których przejeżdża 60 i 30 tys. pociągów rocznie.

Mapy akustyczne wykonywane są zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w oparciu o wskaźniki długookresowe LDWN oraz LN i są źródłem dodatkowych informacji o stanie akustycznym środowiska. Wskazując aktualny stan klimatu akustycznego oraz ludność eksponowaną na hałas, prezentują pośrednio presję poszczególnych rodzajów źródeł dźwięku na środowisko.

 

W 2012 r. odbyła się II runda mapowania, natomiast w 2017 r. III runda mapowania.

 

Mapy akustyczne opracowane w III rundzie mapowania:

Bydgoszcz                   
            
                      2017 rok                  
     

Toruń

  2017 rok
     

Włocławek

  2017 rok

                      
Sporządzone mapy są również podstawą do opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem. Dla aglomeracji miejskich obowiązek ten realizowany jest również przez prezydenta miasta, a dla odcinków głównych dróg przez marszałka województwa. W programach tych wyznacza się zadania, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności, w celu dostosowania emitowanego hałasu do poziomu dopuszczalnego.

 Programy ochrony przed hałasem → tutaj

 

Lokalna mapa akustczna

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu na lata 2016-2020”, w ramach monitoringu hałasu w środowisku, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wykonują lokalną mapę akustyczną przy zastosowaniu uproszczonych metod i procedur zgodnych metodycznie ze sposobami wykonania map obligatoryjnych.

W 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wykonał lokalną mapę akustyczną pn. „Mapa akustyczna miasta Inowrocław (obszar drogi krajowej nr 15 i 25 na odcinku ul. Poznańskiej)”.

Mapa Inowroclaw okladka