Informacje ogólne

Drukuj

Monitoring środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018r. poz. 1479) nastąpiła ze zmiana kompetencji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie: gromadzenia i analizy wyników badań i obserwacji, przygotowania ocen jakości środowiska oraz udostępniania informacji o środowisku, realizuje w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy (RWMŚ w Bydgoszczy ).

 http://www.gios.gov.pl/pl/o-urzedzie/struktura-organizacyjna/departament-monitoringu-ocen-i-prognoz-stanu-srodowiska

 

Kontakt:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy

Naczelnik: Jacek Goszczyński

85-018 Bydgoszcz

ul. ks. Piotra Skargi 2

tel. 52 582 64 80

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowym zadaniem Wydziału jest organizowanie i koordynowanie Państwowego Monitoringu Środowiska.

Prawne podstawy funkcjonowania systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) zostały stworzone w lipcu 1991 roku, po uchwaleniu przez Sejm RP Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Koordynatorem systemu z mocy ustawy są organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska. Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim zachodzących. Za badania o charakterze monitoringowym uznawane są pomiary spełniające warunki cykliczności, unifikacji: metodyk, sprzętu oraz interpretacji.

Państwowy Monitoring Środowiska realizowany jest na podstawie:

Wojewódzkie programy monitoringu zawierają zadania określone w wieloletnich programach państwowego monitoringu środowiska.

Programy państwowego monitoringu środowiska obejmują, dla poszczególnych elementów środowiska, zadania:

Do podstawowych zadań Wydziału Monitoringu Środowiska:

System PMŚ składa się z następujących bloków informacyjnych :

Jakość środowiska - zawiera informacje o rzeczywistej koncentracji zanieczyszczeń w poszczególnych komponentach środowiska. Dane gromadzone w tym bloku pochodzą z pomiarów wykonywanych w następujących podsystemach, w tym m. in.:

Emisja - gromadzone są dane o jakości i ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez określone źródła. Informacje stanowiące treść tego bloku pochodzą z kontroli prowadzonych przez WIOŚ, ze sprawozdań zakładów przemysłowych oraz innych jednostek gospodarczych i administracyjnych. Dane z tego bloku wykorzystywane są m.in. przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz naliczaniu opłat i kar.

Oceny i prognozy - są tworzone na podstawie rzeczywistych danych gromadzonych w pozostałych blokach informacyjnych. W jego ramach są wykonywane: