AAA Wysoki kontrast

Informacje ogólne

Monitoring środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018r. poz. 1479) nastąpiła ze zmiana kompetencji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie: gromadzenia i analizy wyników badań i obserwacji, przygotowania ocen jakości środowiska oraz udostępniania informacji o środowisku, realizuje w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy (RWMŚ w Bydgoszczy ).

 http://www.gios.gov.pl/pl/o-urzedzie/struktura-organizacyjna/departament-monitoringu-ocen-i-prognoz-stanu-srodowiska

 

Kontakt:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy

Naczelnik: Jacek Goszczyński

85-018 Bydgoszcz

ul. ks. Piotra Skargi 2

tel. 52 582 64 80

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowym zadaniem Wydziału jest organizowanie i koordynowanie Państwowego Monitoringu Środowiska.

Prawne podstawy funkcjonowania systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) zostały stworzone w lipcu 1991 roku, po uchwaleniu przez Sejm RP Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Koordynatorem systemu z mocy ustawy są organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska. Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim zachodzących. Za badania o charakterze monitoringowym uznawane są pomiary spełniające warunki cykliczności, unifikacji: metodyk, sprzętu oraz interpretacji.

Państwowy Monitoring Środowiska realizowany jest na podstawie:

 • wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
 • wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wojewódzkie programy monitoringu zawierają zadania określone w wieloletnich programach państwowego monitoringu środowiska.

Programy państwowego monitoringu środowiska obejmują, dla poszczególnych elementów środowiska, zadania:

 • krajowe;
 • regionalne (wojewódzkie i międzywojewódzkie);
 • lokalne.

Do podstawowych zadań Wydziału Monitoringu Środowiska:

 • opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska
 • koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska
 • gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego monitoringu środowiska
 • przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu środowiska
 • opracowywanie raportów o stanie środowiska
 • udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13)
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)
 • wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku
 • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.

System PMŚ składa się z następujących bloków informacyjnych :

 • jakość środowiska
 • emisja
 • oceny i prognozy.

Jakość środowiska - zawiera informacje o rzeczywistej koncentracji zanieczyszczeń w poszczególnych komponentach środowiska. Dane gromadzone w tym bloku pochodzą z pomiarów wykonywanych w następujących podsystemach, w tym m. in.:

 • monitoringu powietrza
 • monitoringu wód powierzchniowych, w tym rzek i jezior
 • monitoringu wód podziemnych
 • monitoringu gleby
 • monitoringu hałasu
 • monitoring promieniowania elektromagnetycznego.

Emisja - gromadzone są dane o jakości i ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez określone źródła. Informacje stanowiące treść tego bloku pochodzą z kontroli prowadzonych przez WIOŚ, ze sprawozdań zakładów przemysłowych oraz innych jednostek gospodarczych i administracyjnych. Dane z tego bloku wykorzystywane są m.in. przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz naliczaniu opłat i kar.

Oceny i prognozy - są tworzone na podstawie rzeczywistych danych gromadzonych w pozostałych blokach informacyjnych. W jego ramach są wykonywane:

 • oceny w oparciu o analizy przyczynowo-skutkowe w ramach jednego komponentu
 • analizy i oceny określonych problemów i zjawisk z uwzględnieniem powiązań między komponentami
 • prognozy przebiegu zjawisk w oparciu o analizy trendów i modelowanie.

bannerr