AAA Wysoki kontrast

Monitoring powietrza

Monitoring powietrza

 

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10
i poziomu docelowego
ozonu
w powietrzu

 

 

Pomiary automatyczne

 

 Pył zawieszony PM2,5
i wskaźnik średniego narażenia

 

2012  2013  2014  2015  2016

2017  2018  2019

 

st

 

 

sielskapyl150

 

 

 Dopuszczalne i docelowe poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy celów długoterminowych, poziomy alarmowe, poziomy informowania, pułap stężenia ekspozycji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu (art. 90 POŚ) na podstawie pomiarów lub innych metod oceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032).

Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r., poz. 914). Strefę stanowi:

1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,

2) miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji.

 

   

   Wyniki ocen jakości     powietrza

        Zobacz              

 

Programy ochrony powietrza (POP)    

Zobacz

  

 

PORTAL JAKOŚCI POWIETRZA  W POLSCE ON-LINE

     portal jakosc powietrza 
   
   
 

                                                       PROGNOZY KRÓTKOTERMINOWE

   
 

Krótkoterminowa prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem

 

Ochrona zdrowia przed zanieczyszczeniami powietrza 

          
 

               

              

bannerr