AAA Wysoki kontrast

Monitoring hałasu

Monitoring hałasu

 head

 

 

POMIARY AUTOMATYCZNE

 

 

POMIARY MOBILNE

 

     MAPY AKUSTYCZNE       

Plac zdjecie  

27092011500

    mapa akustyczna 

 

Uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519) jest jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoringowe pomiary hałasu stanowią istotną informację o klimacie akustycznym województwa i są przydatne w procesie tworzenia map akustycznych w ramach realizacji oceny stanu akustycznego środowiska. Badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. Nr 140, poz. 824).

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity, Dz. U.z 2014 r., poz. 112).

Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla:

- aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy (mapy akustyczne wykonywane przez starostów),

- terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 (mapy akustyczne wykonywane przez zarządców dróg, linii kolejowych, lotnisk).

Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie kujawsko-pomorskim prowadzone są pomiary hałasu komunikacyjnego:drogowego, tramwajowego, kolejowego oraz lotniczego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizuje pomiary w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców oraz na terenach nie wymienionych w art. 117 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.W ustalonej sieci punktów wykonywane są badania w porze dziennej i nocnej, w trzech okresach: wiosennym, letnim oraz jesiennym przy użyciu stacji mobilnych.

Od 2007 roku prowadzone są również ciągłe pomiary w stałym punkcie przy użyciu stacji automatycznej na Placu Poznańskim w Bydgoszczy, a od 2013 roku ciągłe, wielodobowe pomiary hałasu komunikacyjnego prowadzone są również we Włocławku i od 2014 roku w Toruniu i Grudziądzu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonuje również corocznej oceny stanu akustycznego województwa na podstawie własnych badań oraz wyników pomiarów przekazywanych przez podmioty do tego zobowiązane.

         

        

       HAŁAS OD JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH     

  PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM             

   

PIĘCIOLETNIA OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO ZA LATA 2012-2016  

       
   

RAPORT O STANIE AKUSTYCZNYM ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 

 

 

bannerr