AAA Wysoki kontrast

Laboratorium

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018r. poz. 1479) nastąpiła ze zmiana kompetencji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska na bazie laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze (CLB), które na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa w oparciu o Oddział
w Bydgoszczy.

http://www.gios.gov.pl/pl/o-urzedzie/struktura-organizacyjna/centralne-laboratorium-badawcze-glownego-inspektoratu-ochrony-srodowiska

Kontakt:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy

Kierownik laboratorium: Iwona Klugiewicz

 1. ks. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

tel. 52 376 17 40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania:

 • wykonywanie badań na potrzeby prowadzonych kontroli i monitoringu środowiska oraz w przypadku wystąpienia poważnych awarii przez: pobieranie próbek, wykonywanie analiz fizyko-chemicznych (manualnych i instrumentalnych), biologicznych (mikrobiologicznych i hydrobiologicznych) i pomiarów zanieczyszczeń środowiska

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy składa się z Pracowni w Bydgoszczy i Pracowni we Włocławku, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz z Pracowni Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza. Posiadane certyfikaty umożliwiają wejście Laboratorium do grona firm spełniających wymagania Europejskich Norm z serii PN/EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji jest uhonorowaniem pracy nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania, a jego posiadanie powoduje wzrost zaufania klientów oraz obliguje do ciągłego doskonalenia jakości pracy.

Pobieranie próbek, pomiary i oznaczenia analityczne są wykonywane w oparciu o rozporządzenia, Polskie Normy, procedury badawcze opracowane przez Laboratorium oraz przepisy analityczne i najnowsze aplikacje z dziedziny spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej, chromatografii gazowej i cieczowej. Aparatura używana w Laboratorium spełnia wymagania międzynarodowych norm, dając gwarancję wysokiej jakości wykonywanych badań i porównywalności wyników. Podstawowym celem Laboratorium jest spełnienie oczekiwań klienta, zdobycie zaufania oraz pomoc w rozwiązywaniu jego problemów. Laboratorium wykonuje badania zlecone przez Wydział Inspekcji i Wydział Monitoringu Środowiska.

System Zarządzania

Szczególną uwagę w Laboratorium zwraca się na prace związane z kontrolą jakości badań. W tym celu, w praktyce prowadzone są działania:

 • stosowanie certyfikowanych wzorców i odczynników wysokiej czystości
 • analizowanie certyfikowanych materiałów odniesienia, tzw. materiałów referencyjnych
 • wykonywanie badań powtórzonych
 • udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badaniach biegłości
 • audity wewnętrzne
 • analiza statystyczna wyników uzyskanych z kontroli stosowanych metod badawczych.

Zakres badań

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonuje pomiary i badania analityczne wszystkich elementów środowiska. Określane są stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (imisja), stężenia zanieczyszczeń w gazach odlotowych (emisja), zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby, ścieków i osadów ściekowych.

Do realizacji tych zadań niezbędne jest posiadanie najnowszej aparatury pomiarowo-badawczej , w którą jest wyposażone Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

 • spektrometr mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS,
 • mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii z udziałem substancji niebezpiecznych wyposażone m.in. w:
 • mobilny chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym,
 • mobilny spektrometr ruchliwości jonów do detekcji toksycznych gazów przemysłowych,
 • przenośny analizator lotnych związków organicznych,
 • detektor zdalny chmury substancji niebezpiecznych wraz z infrastrukturą IT i urządzeniami wspomagającymi na mobilnym pojeździe uterenowionym do szybkiej oceny ryzyka,
 • emisyjny spektrometr optyczny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP,
 • analizator rtęci AMA – 254,
 • analizatory rtęci Millennium Merlin 1631 - Spektrometry fluorescencji atomowej
 • spektrometry absorpcji atomowej płomieniowej,
 • spektrometry absorpcji atomowej bezpłomieniowej z piecem grafitowym,
 • chromatografy gazowe z detektorem masowym GC/MS,
 • chromatografy gazowe,jonowe i cieczowe,
 • spektrofotometry UV/VIS,
 • spektrofotometry podczerwieni,
 • aparaty do oznaczania ogólnego węgla organicznego TOC,
 • mikroskopy badawcze z cyfrową analizą obrazu,
 • mikroskopy stereoskopowe,
 • mikroskopy odwrócone z przystawką do mikrofotografii,
 • automatyczne analizatory w podczerwieni do pomiarów stężeń gazów spalinowych,
 • automatyczne przepływomierze do pomiaru strumienia gazów,
 • automatyczne pyłomierze grawimetryczne,
 • analizator LZO do pomiarów zawartości lotnych związków organicznych
 • przewoźne lodówkowe urządzenia do automatycznego pobierania próbek ścieków, wody i pomiarów terenowych,
 • mierniki poziomu dźwięku,
 • automatyczny system mobilny monitoringu hałasu.

labo2016a

 

Załączniki:
Pobierz plik: (AB 201.pdf)Akredytacja AB 201[Akredytacja AB 201]404 kB
Pobierz plik: (zakres_akredytacji_AB_161_2018_03.pdf)zakres_akredytacji_AB_161_2018_03.pdf[Akredytacja AB 161]336 kB

bannerr