AAA Wysoki kontrast

Informujemy, że w związku z rekordowo wysokimi temperaturami wód rzek i jezior, obserwujemy szereg niekorzystnych zjawisk pogarszających ich jakość.

 Widoknieba

 

 

 

 

Wzrost temperatury wody notowany w trakcie monitoringu stanu czystości wód na terenie województwa, powoduje drastyczne pogorszenie warunków tlenowych. W większości kontrolowanych jezior, już na głębokości 3-4 metrów zawartość tlenu jest poniżej wartości krytycznej dla ichtiofauny. Może to powodować wystąpienie zjawiska śnięcia ryb. Głębiej pojawia się siarkowodór. W płytszych zbiornikach oraz na rozlewiskach rzecznych, podczas przejścia frontów burzowych i gwałtownych zmian ciśnienia atmosferycznego, może następować wypływanie osadów dennych na powierzchnię wody. Utworzony w ten sposób kożuch przypomina zanieczyszczenia powstające w przypadku zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.  W jeziorach intensywnie rozwijają się także sinice, które powodują wykluczenie z użytkowania kąpielisk.

W niewielkich rzekach, w związku z brakiem opadów i zmniejszonym zasilaniem wodami podziemnymi, obserwowane jest zanikanie przepływu wody.

Wysoka temperatura powietrza oraz intensywne usłonecznienie spowodowała w powietrzu atmosferycznym podwyższenie stężeń ozonu. Nie przekraczają one jednak poziomu określonego przepisami.

Więcej informacji na temat prognoz zanieczyszczenia ozonem na terenie województwa można znaleźć pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/101  

Ponadto wysoka temperatura powietrza może być przyczyną pojawienia się uciążliwości odorowej z takich obiektów jak np. oczyszczalnie ścieków czy składowiska odpadów.  Ich źródłem  na obszarach wiejskich mogą być także zabiegi agrotechniczne związane z nawożeniem pól nawozami naturalnymi.

 

bannerr