AAA Wysoki kontrast

Kontynuacja badań stanu środowiska w miejscowości Wszedzień

wszedzen

 

WIOŚ w Bydgoszczy kontynuował badania stanu środowiska w miejscowości Wszedzień. Prowadzono pomiary powietrza oraz jakości wód w rowie melioracyjnym R-W. W dniu 12 czerwca pobrano także kolejną próbkę gleby z łąki, na której w trakcie akcji gaśniczej utworzyło się rozlewisko zanieczyszczeń.

 

  • Powietrze

Kolejne serie pomiarowe jakości powietrza atmosferycznego zostały wykonane w dniach 12, 14 i 15 czerwca br. W żadnej z nich aparatura pomiarowa nie wykryła obecności związków charakterystycznych dla emisji spowodowanej pożarem. Odnotowana została natomiast obecność amoniaku, który jest zanieczyszczeniem charakterystycznym dla obszarów rolniczych. Pomiary nie wykazały obecności lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym. Występowanie tych substancji w powietrzu mogłoby świadczyć o emisji z terenu bazy SKR.

  • Wody

Jakość wód w rowie R-W kontrolowana była na dwóch stanowiskach: powyżej i poniżej przepustu na drodze do Chałupska. Próby pobrano w dniach 12 i 14 czerwca br. Analiza składu chemicznego wody na stanowisku powyżej przepustu w stosunku do dotychczasowych serii pomiarowych wykazała, oprócz zawartości siarczanów, na  systematyczny wzrost ilości pozostałych zanieczyszczeń. Pojawiły się także nowe związki – węglowodory ropopochodne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Na następnym stanowisku zlokalizowanym poniżej przepustu oraz utworzonych zapór obserwowano niejednoznaczną tendencję w poziomie zanieczyszczenia. 12 czerwca stężenia wszystkich oznaczanych wskaźników zmniejszyły się, ale już 14 czerwca część z nich ponownie wzrosła w niewielkim zakresie. Jednak nadal były to wartości wyraźnie niższe od wykrytych na poprzednim stanowisku. Nie dotyczyło to węglowodorów ropopochodnych, których stężenia oscylowały na nieco wyższym poziomie. Na obu stanowiskach  były to wartości wykraczające poza normy ustalone dla dobrego stanu wód (II klasa czystości). Natomiast na stanowisku poniżej przepustu nie stwierdzono obecności w próbie   wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Jednocześnie w stosunku do ilości wykrytych w pierwszej serii pomiarowej  z dn. 4 czerwca br. zmalała tutaj zawartość składników mineralnych. Również w próbie pobranej z dołu ziemnego w dniu 12 czerwca nie wykryto obecności benzenu, toluenu i ksylenów. Związki te w dużych ilościach stwierdzano we wcześniejszych próbach.

Analiza pobranej próbki gleby jest w toku oznaczeń laboratoryjnych.

Opracował:

J.Kozakiewicz

J.Goszczyński

 

bannerr