Drukuj

Ocena jakości gleb w miejscowości Wszedzień - aktualizacja

gleba Wszedzien

 

Uzupełnienie komunikatu w zakresie oceny jakości gleb  w miejscowości Wszedzień w zakresie zawartości metali ciężkich.

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 29 maja br. w trakcie pożaru miejsca magazynowania odpadów w miejscowości Wszedzień pobrali dwie próby gleby:

W dniu 4 czerwca pobrano kolejną próbę numer 454 wyznaczającą warunki tłowe. Próba ta pobrana została z pola poza zasięgiem oddziaływania zanieczyszczeń powstałych w trakcie pożaru.

Zakończone analizy laboratoryjne, wykazały, że zarówno w próbce 454 (tłowej) jak i 436 (z terenu spływu zanieczyszczeń uwolnionych podczas akcji gaśniczej) zawartość w glebie metali ciężkich była znacznie poniżej standardów określonych przepisami, wskazując, że w tym zakresie obie próbki były czyste. Natomiast koncentracja metali była nieco większa w próbce pochodzącej z terenu zanieczyszczonego niż z punktu tłowego.

Ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntu i gleb przedstawia poniższa tabela:

 

Numer laboratoryjny próbki

435

 (teren bazy SKR)

436

 (grunty rolne)

454

(grunty rolne)

 

Zawartość dopuszczalna

Badana cecha

Jednostka

Wynik badań

Zawartość dopuszczalna

 Wynik badań

1

Sucha masa (w próbce
o wilgotności polowej)

%

73,4 

-

93,8 

96,2

-

2

Suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju

mg/kg suchej masy

91440 

3000

3940 

< 30

50

3

Benzen

mg/kg suchej masy

9,3 

100

0,37 

< 0,05

0,1

4

Etylobenzen

mg/kg suchej masy

338 

100

24,9 

< 0,05

0,1

5

Toluen

mg/kg suchej masy

371 

100

16,2 

< 0,05

0,1

6

(m+p)-Ksylen

mg/kg suchej masy

472 

100

30,7 

< 0,03

0,1

7

o-Ksylen

mg/kg suchej masy

96 

100

6,5 

< 0,02

0,1

8

Suma ksylenów
(z obliczeń)

mg/kg suchej masy

568 

100

37,2 

< 0,03

0,1

9

Styren

mg/kg suchej masy

< 0,05

60

< 0,05

< 0,05

0,1

10

Naftalen

mg/kg suchej masy

< 0,03

20

< 0,03

< 0,03

0,1

11

Antracen

mg/kg suchej masy

0,79 

20

0,06 

< 0,03

0,2

12

Chryzen

mg/kg suchej masy

0,27 

20

0,07 

0,08

0,2

13

Benzo(a)antracen

mg/kg suchej masy

0,38 

20

0,05 

0,07

0,1

14

Dibenzo (a,h)antracen

mg/kg suchej masy

< 0,03

20

< 0,03

<0,03 

0,1

15

Benzo(a)piren

mg/kg suchej masy

0,08 

20

0,04 

0,08 

0,1

16

Benzo(b)fluoranten

mg/kg suchejmasy

0,05 

20

0,04 

0,08 

0,1

17

Benzo(k)fluoranten

mg/kg suchej masy

< 0,03

20

< 0,03

 0,04

0,1

18

Benzo(g,h,i)perylen

mg/kg suchej masy

0,12 

20

0,05 

0,06 

0,1

19

Indeno(1,2,3-c,d)piren

mg/kg suchej masy

0,19 

20

0,04 

0,09 

0,2

20

Suma WWA

mg/kg suchej masy

4,02

-

0,55

0,66

-

 21

Chrom

mg/kg suchej masy

-

-

35,2 

< 20,0

500

 22

Cynk

mg/kg suchej masy

-

-

96,8 

25,3

1000

 23

Kadm

mg/kg suchej masy

-

-

<2,0

< 2,0

5

 24

Miedź

mg/kg suchej masy

-

-

12,5 

< 10,0

300

 25

Nikiel

mg/kg suchej masy

-

-

< 20,0

< 20,0

300

 26

Ołów

mg/kg suchej masy

-

-

< 20,0

< 20,0

500

 27

Rtęć

mg/kg suchej masy

-

-

0,247

0,045

5

 
 Opracował: J. Goszczyński