AAA Wysoki kontrast

Ocena jakości gleb w miejscowości Wszedzień

gleba Wszedzien

 

W dniu 29 maja br. w trakcie pożaru miejsca magazynowania odpadów w miejscowości Wszedzień pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pobrali dwie próby gleby:

  • próba pierwsza oznaczona numerem 435 pobrana została z terenu bazy SKR, na którym prowadzona była akcja gaśnicza. Miejsce poboru zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) zostało sklasyfikowane jako tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba.
  • próba druga o numerze 436 pobrana została poza granicami bazy z terenu spływu zanieczyszczeń uwolnionych podczas akcji gaśniczej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem jest to teren rolniczy, oznaczony symbolem R.

W dniu 4 czerwca pobrano kolejną próbę numer 454 wyznaczającą warunki tłowe. Próba ta pobrana została z pola poza zasięgiem oddziaływania zanieczyszczeń powstałych w trakcie pożaru.

Dla obu obszarów ww. rozporządzenie przewiduje różne zawartości dopuszczalne. Na podstawie przeprowadzonej analizy gleby stwierdzono znaczące przekroczenie obowiązujących standardów w próbach pobranych na terenie bazy SKR oraz z pola objętego emisją zanieczyszczeń w zakresie sumy węglowodorów C12-C35 (węglowodory ropopochodne) oraz węglowodorów aromatycznych. W przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nie wykazano przekraczania norm,  jednak zawartość tych związków różniła się znacząco w poszczególnych punktach. Największe obciążenie stwierdzono w próbie pobranej na terenie bazy SKR.  Zanieczyszczeń nie stwierdzono w przypadku próby tłowej. Pozostałe oznaczenia, w tym metali ciężkich, są w trakcie analizy laboratoryjnej.

Ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntu i gleb przedstawia poniższa tabela:

Numer laboratoryjny próbki

435

 (teren bazy SKR)

436

 (grunty rolne)

454

(grunty rolne)

 

 

Zawartość dopuszczalna

Badana cecha

Jednostka

Wynik badań

Zawartość dopuszczalna

 Wynik badań

 

1

Sucha masa (w próbce
o wilgotności polowej)

%

73,4 

-

93,8 

-

-

2

Suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju

mg/kg suchej masy

91440 

3000

3940 

< 30

50

3

Benzen

mg/kg suchej masy

9,3 

100

0,37 

< 0,05

0,1

4

Etylobenzen

mg/kg suchej masy

338 

100

24,9 

< 0,05

0,1

5

Toluen

mg/kg suchej masy

371 

100

16,2 

< 0,05

0,1

6

(m+p)-Ksylen

mg/kg suchej masy

472 

100

30,7 

< 0,03

0,1

7

o-Ksylen

mg/kg suchej masy

96 

100

6,5 

< 0,02

0,1

8

Suma ksylenów
(z obliczeń)

mg/kg suchej masy

568 

100

37,2 

< 0,03

0,1

9

Styren

mg/kg suchej masy

< 0,05

60

< 0,05

< 0,05

0,1

10

Naftalen

mg/kg suchej masy

< 0,03

20

< 0,03

< 0,03

0,1

11

Antracen

mg/kg suchej masy

0,79 

20

0,06 

< 0,03

0,2

12

Chryzen

mg/kg suchej masy

0,27 

20

0,07 

0,08

0,2

13

Benzo(a)antracen

mg/kg suchej masy

0,38 

20

0,05 

0,07

0,1

14

Dibenzo (a,h)antracen

mg/kg suchej masy

< 0,03

20

< 0,03

<0,03 

0,1

15

Benzo(a)piren

mg/kg suchej masy

0,08 

20

0,04 

0,08 

0,1

16

Benzo(b)fluoranten

mg/kg suchejmasy

0,05 

20

0,04 

0,08 

0,1

17

Benzo(k)fluoranten

mg/kg suchej masy

< 0,03

20

< 0,03

 0,04

0,1

18

Benzo(g,h,i)perylen

mg/kg suchej masy

0,12 

20

0,05 

0,06 

0,1

19

Indeno(1,2,3-c,d)piren

mg/kg suchej masy

0,19 

20

0,04 

0,09 

0,2

20

Suma WWA

mg/kg suchej masy

4,02

-

0,55

0,66

-

Opracował:

J. Jankowski

 

 

bannerr