AAA Wysoki kontrast

Wyniki badań powietrza atmosferycznego w miejscowości Wszedzień

wszedzen

 

W dniu 29.05.2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wykonał badania zanieczyszczenia powietrza w rejonie pożaru magazynowania odpadów przez Spółkę Multikarbon w  miejscowości Wszedzień, w powiecie mogileńskim. Pierwsza seria badań powietrza została wykonana za pomocą przyrządów spektrometru ruchliwości jonów RAID-M 100, miernika LZO MINI RAE 3000 oraz rurek wskaźnikowych. Próby pobrane zostały w odległości 250 m od źródła pożaru w smudze zanieczyszczeń, w punkcie o współrzędnych geograficznych N 520 41’ 57,1” E 170 58’ 08,0”. Wiatr wiał z kierunku E, z prędkością równą 1,8 m/s. Druga seria pomiarów została wykonana za pomocą spektrometru podczerwieni RAPIDPlus, zamontowanego na pojeździe, w czterech lokalizacjach, zgodnie z ryc. 1 załączoną poniżej.

Wyniki analiz z pierwszej serii badań wykazały, że wszystkie oznaczane związki, tj. chlor, amoniak, cyjanowodór, toluen oraz fosgen, były poniżej granic oznaczalności. Oznaczona została natomiast suma lotnych związków organicznych, w stężeniach minimum 0,2 ppm, maksimum 6,5 ppm i wartością średnią 2,6 ppm. Lotne związki organiczne, z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu a ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C. Występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska.

Wyniki analiz drugiej serii pomiarowej wykazały obecność w powietrzu atmosferycznym, takich związków jak: polietylen, octan etylu, octan n-butylu, tlenek etylenu oraz styren. W pierwszym punkcie pomiarowym wykryto tylko polietylen, przy północnym kierunku wiatru, wiejącym z prędkością do 4,2 m/s. Podobnie w trzecim punkcie pomiarowym, również przy północnym kierunku wiatru wykryty został jeden związek styren. Najwięcej związków oznaczono w punkcie drugim, przy wietrze wiejącym z kierunku SW i prędkością wiatru do 3,3 m/s. Stwierdzona została obecność octanu etylu, octanu n-butylu i tlenku etylenu. W czwartym punkcie aparatura pomiarowa nie wykryła obecności związków chemicznych.

W trakcie kolejnych pomiarów przeprowadzonych w dniu 30.05.2018 r. aparatura pomiarowa nie wykryła obecności związków chemicznych.

wyniki badan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych z drugiej serii badań jakości powietrza w m. Wszedzeń.

  

 

bannerr