AAA Wysoki kontrast

Wydział Inspekcji

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287)

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;

2) kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji;

3) kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej;

4) udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji;

5) udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;

6) kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem;

7) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

8) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi;

9) organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian;

10) opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych;

11) inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;

12) kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

13) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;

14) nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;

15) kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi;

16) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych;

17) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784);

18) ocena jakości informacji zawartych w raportach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070);

19) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859);

20) kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

21) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt. 2 i 3;

22) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

23) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865);

24) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), z wyjątkiem kontroli przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2;

25) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniane są następujące kryteria i uwarunkowania:

1. Ogólne kierunki działalności kontrolnej IOŚ, wskazane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

2. Coroczne wytyczne GIOŚ określające podstawowe kierunki działań kontrolnych Inspekcji w danym roku,

3. Podstawowe problemy ochrony środowiska na terenie województwa oraz wnioski z oceny stanu przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty,

4. Analizę oddziaływania na stan środowiska wielkości emisji powodowanych działalnością podmiotów korzystających ze środowiska,

5. Informacje pochodzące od podmiotów korzystających ze środowiska, m.in.: raporty ochrony środowiska, przeglądy ekologiczne oraz inne dane dotyczące korzystania ze środowiska, przedkładane organom ochrony środowiska.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zakłady planowane do kontroli typowane są wg następujących kategorii:

Kategoria I – ryzyko najwyższe – kontrole co roku:

- Zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii (ZDR);

- Stacje demontażu pojazdów;

- Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

- Instalacje IPPC, których dotyczy Traktat Akcesyjny;

- Zakłady, które przetwarzają odpady sprowadzane z zagranicy, wymagające pozwolenia zintegrowanego;

- Wielkoprzemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej wymagające pozwolenia zintegrowanego.

Kategoria II – ryzyko wysokie – kontrole co dwa lata lub rzadziej:

- Zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii (ZZR);

- Zakłady podlegające rozporządzeniu nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie PRTR, inne niż zaliczone do kategorii I;

- Oczyszczalnie ścieków powyżej 2000 RLM;

- Instalacje eksploatowane bez wymaganych pozwoleń, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe;

- Zakłady nie spełniające warunków pozwoleń, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe;

- Zakłady nie realizujące zarządzeń pokontrolnych, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe.

Kategoria III – ryzyko średnie – kontrole raz na trzy lata lub rzadziej:

- Pozostali potencjalni sprawcy poważnych awarii, inni niż zaliczeni do kategorii I i II;

- Oczyszczalnie ścieków poniżej 2000 RLM;

- Składowiska odpadów oraz spalarnie odpadów inne niż zaliczone do kategorii I i II;

- Zakłady, które uzyskały nowe pozwolenie określające zakres i warunki korzystania ze środowiska, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe lub wynika z postanowienia odpowiedniego organu ochrony środowiska;

- Zakłady, które są powodem uzasadnionych interwencji, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe lub wynika z postanowienia odpowiedniego organu ochrony środowiska;

- Podmioty prowadzące odzysk odpadów, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe lub wynika z postanowienia odpowiedniego organu ochrony środowiska.

Kategoria IV – ryzyko niskie – kontrole raz na cztery lata lub rzadziej:

- Zakłady inne niż zaliczone do kategorii I, II i III, które wymagają uregulowania stanu formalno – prawnego korzystania ze środowiska w formie decyzji administracyjnej;

- Zakłady podlegające kontroli w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową;

- Zakłady podlegające kontroli w zakresie zawartości siarki w paliwie;

- Zakłady podlegające kontroli w zakresie nadzoru rynku.

Kategoria V – pozostałe instalacje nie objęte systemem planowania rocznego:

Podmioty nie wymagające pozwoleń na korzystanie ze środowiska w formie decyzji

administracyjnej, które zostały poddane doraźnie kontroli, z powodu wniosku o podjęcie

interwencji, wydanie zaświadczenia lub z innych powodów;

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej istnieje obowiązek powiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, natomiast art. 79 ust. 2 określa przypadki, w których zawiadomienia o zamiarze wszczęcia nie dokonuje się. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Działania pokontrolne

1. Zarządzenia pokontrolne wydane w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa ochrony środowiska lub decyzji administracyjnych; podstawa prawna – art. 12 ust. 1 ustawy o Inspekcji.

2. Wymierzenie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych za: przekroczenie określonych w pozwoleniach wodnoprawnych warunków; przekroczenie ilości pobranej wody określonej w pozwoleniu; naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcje eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów składowania lub magazynowania odpadów; przekroczenie określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 poziomów hałasu – art. 298 ust. 1, art. 300 i art. 302 ustawy Prawo ochrony środowiska.

3. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną, powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi , w zakresie jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogorszeniu się stanu środowiska – art. 364 ustawy Prawo ochrony środowiska.

4. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska decyzji w przedmiocie wstrzymania ( w odniesieniu do nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji związanych z przedsięwzięciem zaliczonym do mogących znacząco oddziaływać na środowiska, o którym mowa w art. 51 ust. 1 Poś), jeśli nie spełniają wymagań ochrony środowiska określonych w art. 76 Poś – art. 365 ust.2 Prawo ochrony środowiska.

5. Możliwość decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji w razie: wprowadzenia przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków; naruszenia przez podmiot korzystający ze środowiska warunków decyzji określającej wymagania funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia – art. 367 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Wydawanie decyzji w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego; eksploatowanej z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego przez okres przekraczający 6 miesięcy – art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wymierzenie kar pieniężnych z art. 79b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 po. 1243 z późn. zm.)- przepis obowiązujący od dnia 13 marca 2010 r.- w razie stwierdzenia podczas kontroli, że posiadacz odpadów lub transportujący odpady narusza przepisy ustawy o odpadach.

bannerr