AAA Wysoki kontrast

Dostęp do informacji

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Podstawę prawną udostępniania przez WIOŚ w Bydgoszczy informacji o środowisku i jego ochronie stanowią:

  • Art. 8- 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r., Nr 215 poz.1415, z późn. zm.)

Opłaty

Udostępnianie informacji jest bezpłatne, gdy:

  • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
  • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty były wyszukiwane i przeglądane przez zainteresowanego w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub w Delegaturach.
  • wniosek został złożony przez organ administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne m.in., gdy:

  • informacje udostępnia się w formie pisemnej,
  • sporządzenie informacji wymagało wyszukania i przeglądania dokumentów lub danych, wymagane jest przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku (forma elektroniczna - np. CD),
  • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
  • organ przesłał wnioskodawcy drogą pocztową sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2010 r., Nr 215, poz.1415, z późn. zm.) należy wpłacić na konto nr 08101010780078812231000000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul.Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz w tytule wpisując znak sprawy nadany przez WIOŚ.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

bannerr