AAA Wysoki kontrast

Pomiary automatyczne

 

BYDGOSZCZ

PLAC POZNAŃSKI

GRUDZIĄDZ

UL. PIŁSUDSKIEGO

TORUŃ

UL. PRZY KASZOWNIKU

WŁOCŁAWEK

UL. OKRZEI

                                                                                 
alt grudzidz.www Kaszownik   okrzei.www
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2014  2015  2016  2017    2018 2014  2015  2016  2017 2018 2013  2014  2015  2016  2017 2018

 

Wprowadzenie do polskich przepisów, standardów zawartych w dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego – w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, wymusiło konieczność modyfikacji dotychczas obowiązujących reguł oceny parametrów klimatu akustycznego środowiska, określających go wartości dopuszczalnych i sposobów ich estymacji.

W celu prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 Poś, oraz programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 Poś wyznaczyć należy długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) tzw. LDWN. Wskaźnik ten wyznacza się w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). Wyznacza się ponadto – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) tzw. LN. Jest to wskaźnik wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

W 2007 roku, w ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wprowadził ciągły, wielodobowy pomiar zmian poziomu dźwięku w rejonie stacji monitoringu powietrza przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy.

Od 2013 roku ciągłe, wielodobowe pomiary hałasu komunikacyjnego prowadzone są również we Włocławku, a od 2014 roku w Toruniu i Grudziądzu.

bannerr