AAA Wysoki kontrast

Badania prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2014 roku zgodnie z wytycznymi GIOŚ wykonane były w 12 punktach na terenie trzech wybranych obszarów województwa:

• obszar nr 1 – Solec Kujawski (4 stanowiska badawcze)

• obszar nr 2 – Kowalewo Pomorskie (4 stanowiska badawcze)

• obszar nr 3 – Rypin (4 stanowiska badawcze).

W każdym z tych obszarów wyznaczono jedno stanowisko do monitoringu ciągłego. Na terenie ww. obszarów przeprowadzono pomiary służące do wyznaczenie wskaźników długookresowych. Liczba pomiarów na każdym z monitorowanych stanowisk wyniosła 8 dób w ciągu roku, z czego:

• 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie wiosennym,

• 1 doba w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie letnim,

• 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie jesienno-zimowym.

Ponadto wykonano pomiary dwudobowe służące do określania równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy na 12 stanowiskach w miejscowościach: Chełmża i Lubraniec oraz pomiary dobowe hałasu tramwajowego w Bydgoszczy .

  

SOLEC KUJAWSKI

KOWALEWO POMORSKIE

RYPIN

CHEŁMŻA

LUBRANIEC

BYDGOSZCZ

 

                               
punkty 2014
 

bannerr