AAA Wysoki kontrast

Pomiary zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 dla potrzeb monitorowania wskaźnika średniego narażenia, prowadzone w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy

Obowiązek pomiarów pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia krajowego wskaźnika średniego narażenia wynika z art. 15 ust. 3 oraz załącznika XIV sekcja A dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Krajowy wskaźnik średniego narażenia oznacza średni poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. i aglomeracjach na terenie całego kraju.

         Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego pomiary pyłu PM2,5 są realizowane przez WIOŚ Bydgoszcz. Wskaźniki średniego narażania dla jedynej aglomeracji w województwie (strefa „aglomeracja bydgoska”) i dwóch miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. (Toruń, Włocławek) oraz krajowy wskaźnik średniego narażenia (KWŚN) są obliczane przez GIOŚ w terminie do 30 czerwca każdego roku, w oparciu o pomiary prowadzone przez WIOŚ w roku poprzednim. Obliczenia te są prowadzone corocznie, a ich wyniki są niezwłocznie przekazywane Ministrowi Środowiska. Z kolei Minister Środowiska, w terminie do 30 września, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wartość wskaźnika średniego narażenia dla aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. w odniesieniu do wartość pułapu stężenia ekspozycji (najnowsze: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji - Monitor Polski, 2017, poz. 843)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20170000843

 W terminie do 31 października każdego roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na swojej stronie internetowej (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/exposure_dust_pm) udostępnia informację na temat wartości wskaźników średniego narażenia dla wszystkich aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia.

W województwie kujawsko – pomorskim pomiary są wykonywane na 3 stacjach pomiarowych:

  1. w strefie „aglomeracja bydgoska” na stacji przy ul. Fieldorfa „Nila” (zmiana nazwy ul. Berlinga Zarządzeniem Zastępczym Nr 375/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r., poz. 5268),
  2. w strefie „miasto Toruń” na stacji przy ul. Dziewulskiego,
  3. w strefie „miasto Włocławek” na stacji przy ul. Sielskiej (do 31 marca 2017 r.), a od 1 kwietnia 2017 r. na stacji przy ul.Gniazdowskiego

 

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM2,5 z lat:

2010       2011      2012      2013      2014        2015        2016        2017      2018      2019

 

 

bannerr